referencer
netværk
send e-mail
CV

 

Hvad kan vi gøre for dig?

Etik

Rosenkvist Consult arbejder med at udvikle menneskelige ressourcer i arbejdslivet.

Kerneydelserne er:

 • ledelsesudvikling
 • teamudvikling
 • coaching individuelt samt i grupper og team
 • facilitering af læring og videndeling i grupper og team
 • konfliktopløsning
 • kommunikationstræning
 • mundtlig formidling
 • underviser- og instruktørudvikling i organisationer

Rosenkvist Consult har siden 1988 arbejdet sammen i et løst netværk med nogle af Danmarks dygtigste konsulenter indenfor vort forretningsområde.

Det drejer sig om chefkonsulent Peter Hansen-Skovmoes (synergi-hrm.dk), chefkonsulent Sten Clod Poulsen (metaconsult.dk), chefkonsulent Geert Allermand (allermand.com), chefkonsulent Hans Christian Ralking (ralking.dk), direktør Gitte Haslebo, Haslebo & Partnere (haslebo-partnere.dk) m.fl.

Samarbejdet betyder, at Rosenkvist Consult kan tilbyde en palet af kompetencer og samtidig kan gennemføre større opgaver. Det har vi faktisk 16 års erfaringer med.

Vores tilgang er nysgerrig og undersøgende. Og vores metode er på samme tid kritisk og anerkendende.

Den kritiske indfaldsvinkel går ud på at finde frem til de elementer i organisationen, der skal forandres, og identificere de områder, hvor der kan opnås resultater og gevinster. Det anerkendende vil sige at bygge videre på ressourcer, som allerede findes, og gøre mere af det, der virker. Vi dyrker ikke snuptagsmodellen, men bestræber os på at finde varige løsninger.

Det teoretiske ståsted ligger i en meningsfuld og forståelig omsætning af systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative tilgange parret med sund fornuft. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i de relationer, der er mellem medarbejdere og ledere indbyrdes i stedet for at fokusere på det enkelte individ. Vi arbejder mere på at skabe fælles forståelse og nye og ønskværdige fortællinger for den enkelte organisation frem for at finde årsagsforklaringer, tildele hinanden skyld eller påføre den anden ansigtstab. Ledelse og samarbejde i organisationer handler om, at vi er medskabere af hinandens forudsætninger og muligheder. Vi er på godt og ondt viklet ind i hinanden.

Den sunde fornuft viser sig deri, at vi ikke har noget religiøst forhold til vores teoretiske ståsted, og er åben for spørgsmål og indvendinger.

Rosenkvist Consult forenkler – uden at forsimple – komplekse tankegange og teorier, så de taler til mennesker og kan bruges. For os er alvor og humor to sider af samme sag. I vores arbejde trækker vi på begge dele.

Til top

Hvad kan vi gøre for dig?

Rosenkvist Consult kan fx

 • Hjælpe en gruppe medarbejdere og deres ledere til at komme videre, hvis samarbejdet knirker. Indsatsen kan her være en kombination af seminarer, coaching og kurser
 • Give en leder eller en medarbejder en ”refleksiv oase” i form af coaching og dermed gøre det muligt for den enkelte selv at håndtere problemer og udfordringer i arbejdslivet
 • Facilitere (støtte og styre) en stor gruppe medarbejderes deling af viden og erfaringer om konkrete arbejdsmæssige opgaver, problemer og udfordringer. Det kan være medarbejdere, fagspecialister eller ledere 
 • Lære ledere og specialister at anvende coaching i forbindelse med løsning af problemer og opgaver i det daglige arbejde
 • Lære specialister at kunne formidle komplekst fagligt stof, så der opstår læring og indsigt hos målgruppen
 • Holde foredrag, der på en seriøs og fornøjende måde belyser aktuelle temaer i forhold til medarbejder- og lederudvikling

Til top

Etik

Rosenkvist Consult arbejder indenfor det personligt professionelle felt – når mennesker skal blive bedre til at arbejde sammen, løse deres opgaver og udvikle deres kompetencer. Men vi arbejder ikke med det personligt private felt. Det overlader vi til psykologer, terapeuter og præster.

Vi tror også, at det er muligt at skelne mellem os som mennesker og organisationsmedlemmer. Det betyder, at der kan være privat personlige områder af vores liv, som vi gerne vil holde for os selv: vores tro, politiske overbevisning, seksuelle observans m.v. For os er det vigtigste at sætte den opgave, vi har i organisationen, i fokus i de relationer vi har til hinanden. Det betyder ikke, at der er vandtætte skotter mellem os som mennesker og organisationsmedlemmer. Men vi deler ikke den opfattelse, at jo mere privat-personlige vi kan være overfor hinanden på arbejdet jo bedre – vores erfaringer viser det stik modsatte.

Vi lever en tid, hvor der på mange områder er en ”etisk forsinkelse” i at forholde sig etisk og reflekteret i forhold til de kraftfulde værktøjer og teorier som findes indenfor hele det område, der beskæftiger sig med leder- og medarbejderudvikling. Vi må forholde os som moralske aktører, når vi udøver konsulentarbejde.

Vi vedkender os vores etiske forpligtelser. De kommer til udtryk i, hvilke opgaver vi påtager os, i vores relationer til omverdenen og i vores måde at behandle vores kunder på. Hensynet til egen vinding må aldrig skygge for kundens behov og interesser.

Den etiske fordring, som Rosenkvist Consult arbejder ud fra, kan formuleres således, ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at vise, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” (K.E. Løgstrup i ”Den etiske fordring”).

Rosenkvist Consult støtter Læger uden Grænser og Unicef.

Livet er for kort til dårlig musik – så husk at besøge Dexter, se www.dexter.dk.

Til top

 
 

adresse
foto af Gert Rosenkvist

 Gert Rosenkvist

 

 
 
firmaprofil bøger og artikler konsulent coaching kurser og foredrag send e-mail